Podpora pro realizaci strategie získána

Získali jsme podporu na provoz kanceláře MAS svatého Jana z Nepomuku. Díky tomu budeme moci vyhlašovat výzvy na realizaci Strategie CLLD 2014-2020 na území Spálenopoříčska a Nepomucka. 

 

Projekt je podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Je zacílen na operaci "Příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014-2020", konkrétně na aktivity spojené s realizací strategie (např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD) v období 2016-2018. O pokračování podpory na roky 2019-2023 budeme žádat v roce 2018.

 

Hlavní cíle projektu jsou: zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, realizace Strategie CLLD, podpora aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel regionu Nepomucka a Spálenopoříčska.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Po třech letech práce a dlouhém čekání máme schválenou Strategii (Celým názvem Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020, zkratkou SCLLD). Máme velkou radost a dělíme se o ni s vámi. Níže naleznete seznam schválených „opatření“ (témat, na která budou k dispozici peníze). Začínáme pracovat na vyhlašování výzev. Postupně vás budeme informovat o detailech.
 

Seznam schválených opatření

Program rozvoje venkova (výzvy od roku 2018)

2.1.1. Podpora zahájení rozvoje podnikání

2.1.2. Produkce lokálních potravin

2.1.4. Podpora rozvoje zemědělského podnikání

2.1.5. Spolupráce při lokálním odbytu

2.2.2. Zvýšení rekreačního potenciálu lesů

Celkem: 17 179 000 Kč

 

IROP (výzvy od roku 2018)

1.1.2. Budování zázemí pro komunitní aktivity

1.2.1. Rozvoj vzdělávacích zařízení

Celkem: 17 658 000 Kč

 

OP Zaměstnanost (první výzva snad do konce roku 2017)

1.1.3. Podpora a motivace lidí "v provozu"

1.3.1. Rozvoj sociálních služeb

1.3.3. Podpora komunitního dialogu

Celkem: 10 205 000 Kč

 

Schválenou strategii naleznete zde

 

Poslední verzi strategie po vypořádání dalšího kola připomínek naleznete zde

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 (SCLLD) naleznete zde

Přílohy SCLLD

Přilohu 1 - Zdroj dat pro analýzu naleznete zde

Přilohu 2

  • schválenou verzi Finančního plánu pro programové rámce naleznete zde
  • starší verzi Finančního plánu pro programové rámce naleznete zde                                                                                                                   
  • původní Finanční plán pro programové rámce naleznete zde

Přilohu 3

  • schválenou verzi Indikátorů pro programové rámce naleznete zde
  • starší verzi Indikátorů pro programové rámce naleznete zde                                                                                                                                 
  • původní verzi Indikátorů pro programové rámce naleznete zde

Přilohu 4 - Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie naleznete zde

Přílohu 5 - Mapa území naleznete zde

Přílohu 6 - Seznam obcí naleznete zde

Přílohu 7 - Analýza rizik naleznete zde

Přílohu 8 - Analýza nezaměstnanosti naleznete zde

Přílohu 9 - Čestné prohlášení naleznete zde

Přílohu 10 - Kopie žádosti o standartizaci MAS naleznete zde

Přílohu 11 - Rámcový harmonogram plánovaných výzev v letech 2016 - 2021 naleznete zde

Dokumenty:

- Analýza ochrany přírody a krajiny na území MAS svatého Jana z Nepomuku zde

- Analýza zemědělského podnikání na území Nepomucka a Spálenopoříčska pro přípravu Integrované strategie rozvoje území MAS svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 zde

 

Příprava a zpracování Rozvojového plánu 2014 - 2020

Na přípravě a zpracování Rozvojového plánu 2014 - 2020 se podílelo mnoho aktérů. V první řadě proběhly rozhovory s třiadvaceti starosty území MAS.  Cílem rozhovorů bylo především zjistit rozvojové potřeby obcí v nejbližších pěti letech.  Dále pracovníci MAS provedly rozhovory s osobnostmi území. Tyto byly dotazovány např. na změny k lepšímu či horšímu v posledních pěti letech v regionu, výhled do budoucna apod. Do přípravy byli zapojeni také obyvatelé a to prostřednictvím dotazníkového šetření. Bylo vytvořeno pět pracovních skupin (Kvalita života, Podnikání, Zemědělství, Cestovní ruch a Životní prostředí), v rámci kterých byly provedeny tematické analýzy a formulovány rozvojové potřeby území pro jednotlivé problémové oblasti.

 

Veřejné projednání Rozvojového plánu MAS svatého Jana z Nepomuku 2014 – 2020

zaplnilo sál Hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku

 

Příprava našeho rozvojového plánu se významně posunula do další úrovně. V pondělí 12.1.2015 se v sále Hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku uskutečnilo veřejné projednání tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku na období 2014 – 2020. Veřejné projednání překlopilo symbolicky i formálně pracovní verzi strategie do roviny konečných úprav.

Pracovní verze rozvojového plánu MAS sv. Jana z Nepomuku

Pracovní verze rozvojového plánu v plné a zkrácené podobě

Uvádíme k nahlédnutí pracovní verzi dokumentu Rozvojový plán MAS sv. Jana z Nepomuku 2014-2020 a jeho zkrácenou podobu.

Naplňování metody LEADER prostřednictvím MAS

Aktuální informace MZe ČR k metodě LEADER v rámci PRV 2014 - 2020

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku. Hlavním cílem je intenzivně podporovat rozvoj venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím tzv. Místních akčních skupin (MAS). MAS je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii. Hlavním úkolem MAS je aktivizace občanů daného území, budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.

Prioritní oblasti Rozvojového plánu MAS 2014 - 2020

Pracovní skupiny položily základní kameny nové strategie MAS

Pět pracovních skupin: Kvalita života, Životní prostředí, Podnikání, Cestovní ruch a Zemědělství formulovalo prioritní oblasti chystaného Rozvojového plánu MAS pro období 2014 - 2020 (tzv. SCLLD 2014 - 2020). Na činnosti pracovních skupin se podílelo 89 osob z řad místních zástupců veřejné sféry, podnikatelů a členů neziskových organizací. Přičemž nadpoloviční většinu záměrně tvořili nečlenové MAS.

Tematické pracovní skupiny formují základní obrysy Rozvojového plánu MAS 2015 –

Statistické analýzy, rozhovory se starosty obcí a osobnostmi regionu, či dotazníkové šetření s obyvateli pomohlo definovat základní „problémové“ oblasti území Nepomucka a Spálenopoříčska. Na základě nich byly sestaveny tematické pracovní skupiny Kvalita života, Životní prostředí, Infrastruktura, Podnikání a služby, Cestovní ruch a Zemědělství. Úkolem pracovních skupin je navrhnout základní opatření, které by bylo vhodné podporovat v nadcházejícím období tak, aby umožňovaly místním aktérům řešit své potřeby a problémy. Rýsují tak vlastně základní podobu Rozvojového plánu MAS pro období 2015 – 2020 …

Příprava Rozvojového plánu MAS 2015 – 2020 pokračuje projednáváním v tematických

Rádi bychom vás informovali o pokračujících aktivitách na přípravě Rozvojového plánu MAS svatého Jana z Nepomuku pro území Nepomucka a Spálenopoříčska pro období 2015 - 2020.

Po provedených analýzách jsme zahájili činnost tematických pracovních skupin. Prozatím byly stanoveny tyto tematické pracovní skupiny:
- Kvalita života
- Zemědělství
- Životní prostředí
- Podnikání, služby, cestovní ruch
 
Dalším tématem, které nicméně zřejmě nebude mít svoji samostatnou pracovní skupinu, je Infrastrukturní vybavenost obcí ...

MAS a příprava na období 2014-20

Jaké projekty by chtěly realizovat osobnosti regionu?

Jakým směrem se vydá MAS sv. Jana z Nepomuku, může ovlivnit každý první i druhý z nás. Páteří pro další roky činnosti MAS bude Rozvojový plán 2014-2020. K jeho přípravě vyzvala MAS sv. Jana z Nepomuku mimo jiné i vytipované osobnosti regionu, ale oslovuje se svými dotazy ke strategii území i běžné obyvatele. Dnes vám představíme nejčetnější závěry osobností regionu na téma „Jaké projekty by se měly realizovat v našem regionu?“
Přestože škála uváděných projektů je poměrně široká, lze je v podstatě seřadit do několika tematických oblastí. Jako první uvádíme myšlenku na vytvoření „pracovní skupiny“ pro rozvoj regionu, která by měla sloužit jako tvůrce základního směřování regionu. Dále lze odpovědi shrnout do pěti základních oblastí:

MAS a příprava na období 2014-20

„Jak vidíte spolkovou činnost v našem kraji?“

 Jakým směrem se vydá MAS sv. Jana z Nepomuku, může ovlivnit každý první i druhý z nás. Páteří pro další roky činnosti MAS bude Rozvojový plán 2014-2020. K jeho přípravě vyzvala MAS sv. Jana z Nepomuku mimo jiné i vytipované osobnosti regionu, ale oslovuje se svými dotazy ke strategii území i běžné obyvatele. Dnes vám představíme šest nejčetnějších závěrů osobností regionu na téma „Jak vidíte spolkovou činnost v našem kraji?“

Co se podařilo v oblasti „Představení a poznání dědictví regionu“

Celkem 79 regionálních projektů získalo za posledních 6 let podporu od MAS sv. Jana z Nepomuku. Mezi nimi byly také čtyři projekty zaměřené na Představení a poznání dědictví regionu. Jednou z výhod těchto projektů byla i skutečnost, že na ně mohli žadatelé získat i stoprocentní dotaci, protože nejen péče o fyzický stav kulturního dědictví, ale rovněž péče o znalosti obyvatel vztahující se k tomuto dědictví, je součástí strategie MAS. Čím větší poznání, tím větší uvědomění si kořenů, které člověk v daném území má, tím snazší prosazení aktivit směřujících k obnově a využití kulturního dědictví.

"Jedinečnost území MAS. Na co jste tu hrdí. Co se vám zde líbí zejména"

MAS a příprava na období 2014-2020

Budoucnost místní akční skupiny je v rukách úředníků a Evropské Unie… Tak si další působení MAS v regionu představuje velká část místních obyvatel. Z části je to pravda, zčásti se však jedná o velmi zjednodušenou představu. Jakým směrem se vydá MAS sv. Jana z Nepomuku, může totiž ovlivnit každý první i druhý z nás. Páteří pro další roky činnosti MAS bude Rozvojový plán 2014-2020. K jeho přípravě vyzvala MAS sv. Jana z Nepomuku mimo jiné i vytipované osobnosti regionu, ale oslovuje se svými dotazy ke strategii území i běžné obyvatele. Dnes vám představíme šest nejčetnějších závěrů osobností regionu na téma „Jedinečnost území MAS. Na co jste tu hrdí. Co se vám zde líbí zejména“:

Co se podařilo v oblasti Obnovy dědictví regionu + ROZHOVORY

Celkem 79 regionálních projektů získalo za posledních 6 let finanční podporu prostřednictvím MAS svatého Jana z Nepomuku. Protože se na území MAS nachází celá řada historických památek, které představují historické dědictví území, je o ně potřeba náležitě pečovat, využít jejich potenciál pro rozvoj cestovního ruchu i dalších aktivit, podíváme se v tomto článku na podpořené projekty v období 2007-13, tematicky zaměřené na Obnovu dědictví regionu. Ve článku najdete také rozhovory s Richardem Böhnelem a Pavlem Kroupou.

*****

optp + eu + mmr
 
 

Venkovská tržnice

Evropská komise

Evropská komise - Zemědělství a rozvoj venkova

Plzeňský kraj - logo

Plzeňský kraj - logo

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHO

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Kontakt

Místní akční skupina
svatého Jana z Nepomuku

-

Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Právní forma:
zapsaný spolek

Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091

Facebook

 

© 2007 – 2018 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY